top of page

New age


New Age-rörelsen är ett brett och mångsidigt andligt och kulturellt fenomen som växte fram under senare hälften av 1900-talet och fortsätter att påverka människor idag. Det beskrivs ofta som en andlig eller metafysisk motkultur som betonar individuell andlig tillväxt, personlig transformation och alternativa förhållningssätt till andlighet och religion.


En av de definierande dragen hos New Age är dess eklektiska förhållningssätt till andlighet, som bygger på ett brett spektrum av trosuppfattningar, seder och traditioner, inklusive österländsk och västerländsk mystik, esoterisk visdom, naturbaserad andlighet och inhemska trosuppfattningar. New Age-utövare kan använda tekniker som meditation, visualisering, affirmationer och mindfulness för att uppnå en djupare känsla av koppling till det gudomliga eller för att komma åt högre medvetandetillstånd.


En annan nyckelaspekt av New Age är dess fokus på personlig tillväxt och transformation. Detta kan inkludera att utforska jaget, utveckla större självmedvetenhet och arbeta mot större personlig tillfredsställelse och lycka. New Age-tror betonar ofta tanken att individer har makten att skapa sin egen verklighet och forma sina egna liv, och många New Age-metoder är utformade för att hjälpa människor att utnyttja denna kraft.


New Age-rörelsen har också kritiserats för sin brist på struktur och organisation, såväl som dess beroende av subjektiva upplevelser och subjektiva tolkningar av andlighet. Kritiker hävdar att New Age-föreställningar kan vara vaga och ogrundade, och att många New Age-metoder saknar vetenskapliga bevis för att stödja deras effektivitet.


Trots denna kritik har New Age-rörelsen fortsatt att växa och utvecklas, och den är fortfarande en populär och inflytelserik kulturell kraft idag. Många människor finner tröst och inspiration i New Age-föreställningar och metoder, och ser det som en väg till större mening och syfte i sina liv. Oavsett om man håller med New Age-rörelsens övertygelser och praxis eller inte, är det tydligt att den har haft en djupgående inverkan på andlighet och kultur, och den kommer sannolikt att fortsätta att vara en betydande kraft under de kommande åren.


Sammanfattningsvis är New Age-rörelsen ett komplext och dynamiskt fenomen som representerar en förändring i andlighet och kultur bort från traditionella religiösa övertygelser och sedvänjor mot ett mer individualiserat och personligt förhållningssätt till andlighet. Oavsett om man ser detta som en positiv eller negativ utveckling är det tydligt att New Age-rörelsen har haft en bestående inverkan på hur människor tänker kring andlighet, religion och personlig tillväxt.


Källor:

Nya religiösa rörelser av Liselott Frisk


29 visningar

Comentarios


bottom of page