top of page

Kvinnor och islam


De muslimska kvinnornas roll i samhället


Könsroller

I islam så finns det väldigt tydliga könsroller. Dessa beror enligt Mutahhari på att Gud har skapat män och kvinnor med olika förutsättningar. De är lika i att det faktum att de är båda människor men olika både fysiskt och psykiskt. Därför behövs islam, en religion som ser på mannen och kvinnan som de är skapade av naturen. [1] Den världsberömde franska psykologen, kirurgen och biologen Alexis Carrel är en av dem som stödjer islams uppfattning om att mannen och kvinnan är skapade olika. [2] Män skall försöka att bevara sin manlighet och kvinnorna skall försöka bevara sin kvinnlighet hävdar Carrel. [3]

Islam som instiftades för mer än 1400 år sedan har kvar en massa gamla seder som fortfarande lever kvar. Seder som förstärker de nuvarande könsrollerna. En av dessa seder är frieriet. Muslimer friar helt enkelt därför att man vill försäkra sig om kvinnans ära och prestige. [4]


Som man vill man sluta ett förbund med kvinnan, inte förslava henne enligt Mutahhari. [5] Därför kan också kvinnor som inte vill gifta sig med en särskild man säga nej.[6] En flicka kan i princip säga nej till hur många giftemålserbjudanden som helst. [7]

En annan sed är den med hemgiften. Hemgiften bör inte ses som ett sätt att köpa en slav utan som en gåva enligt Mutahhari. [8] Utan hemgiften så skulle mannen glömma sin manlighet och samhället förstöras. [9] Hemgiften fungerar som ett bevis på att naturen har skapat människan olika. Därför behövs de nuvarande könsrollerna enligt Mutahhari. [10]

Mutahhari och Al-bahi hävdar också att vissa lagar så som den att män inte får klä sig som kvinnor och kvinnor inte får klä sig som män är väldigt bra eftersom de gör att gamla könsroller bevaras och den naturliga ordningen bevaras. [11]


Inom islam så anser många muslimer att kvinnans plats är i köket, att ta hand om barnen och så vidare. [12] Samtidigt så finns det många muslimska kvinnor som arbetar ute på den offentliga arbetsmarkanden. Även fundamentalister anser att kvinnan kan arbeta utanför hemmet, dock så är hennes främsta skyldigheter att vara moder. Det är därför väldigt svårt att hitta någon typisk kvinnlig könsroll men det existerar och varierar beroende på vilken samhällsställning man tittar på, vilket land och under vilka omständigheter. [13]


Ekonomiska skillnader

Kvinnorna inom islam är ekonomiskt fria enligt Al-Bahi. Kvinnorna har bland annat rätt att äga mark, gods, hus och så vidare. Muslimska kvinnor har också rätt att idka handel, tjäna pengar, arbeta, gå i borgen för människor, ge gåvor till vem hon vill, precis som de muslimska männen. [14] Kvinnorna är i islam helt fri ekonomiskt och detta lyckades man genomföra 1300 år innan kvinnorna i väst. [15] I England dröjde det bl.a. till 1870-talet innan kvinnan hade rätt till sin egendom. [16] Inom islam så råder det enligt Mutahhari en ganska jämställd ställning mellan män och kvinnor iallafall när det gäller ekonomiska skyldigheter och rättigheter. När det gäller kvinnornas rättigheter så har kvinnorna samma finansiella frihet som männen. [17]


Kvinnorna har också rätt till ekonomiskt underhåll. Från den första minuten av sitt nya förhållande så är mannen tvungen att ge henne allt hon behöver. Detta kan vara saker så som kläder, mat, bostad osv. [18] Kvinnorna har dessutom rätt till s.k. hemavgift som i vissa fall är väldigt stor. [19] Detta var några av de anledningar till varför kvinnor inte har lika stor del i arvet som männen. Kvinnans del i arvet motsvarar bara enligt Mutahhari hälften av mannens. Innan islam kom så hade kvinnan inte någon som helst rätt till arvet utan det var snarare så att hustrun till den avlidne ingick i arvet[20]. Dock poängterar Gustafsson att denna jämlikhet till stor del beror på att majoriteten av världens muslimska kvinnor lever i tredje världen och där varje familj försöker att få ekonomin att gå runt. Därför deltar kvinnor i lika stor utsträckning som män i arbetet, precis som kvinnan gjorde i Europa för några hundra år sedan. [21]


Äktenskap

Äktenskapet är den allra heligaste formen av samvaro enligt Mutahhari. [22] Inte som i kristendomen där äktenskapet ses som något negativt eftersom det leder uppmärksamheten bort från Gud. [23] Al-Bahi hävdar att islam har förkunnat att äktenskapet är den bästa vägen för dem som vill ge människan rättvisa, fred och kärlek. Profeten gav äktenskapet en sådan hög ställning att det var värt halva religionen. Äktenskapen har med andra ord en enormt stor roll inom islam och Al-Bahi hävdar också att den som undanhåller sig från äktenskap utan anledning anses vara en väldigt okunnig människa.[24]


Äktenskapet inom islam anses också vara mer än att bara tillfredsställa sina lustar. Äktenskapet skall byggas på respekt och tillit för varandra. [25] Äktenskapet är dessutom en religiös plikt, en moralisk säkerhet och ett socialt åtagande. [26] Kvinnan precis som mannen kan ha dåliga sidor men de gäller att försöka förstå varandra och acceptera varandra eftersom alla har vi våra brister. [27]

Det finns dock skillnader mellan muslimska män och kvinnor när det gäller lagar och regler kring äktenskapet. En av dessa lagar är den att muslimska kvinnor bara får gifta sig med muslimska män medan muslimska män å andra sidan får gifta sig med kvinnor som har en annan religion. [28]


Olika äktenskap

Inom islam finns det många olika typer av äktenskap. Vissa har fått utstå en massa kritik. En av dessa former är tidsbestämt äktenskap. Man bestämmer i förväg hur länge äktenskapet skall gälla och fungerar ungefär som en sorts testäktenskap. Om man bestämmer sig för att det hela funkar så kan man göra det permanent.

Många kritiker hävdar att tidsbestämt äktenskap är en sorts slaveri, men Mutahhari hävdar att de har helt fel eftersom samma regler gäller som för ett vanligt äktenskap dvs. att mannen måste tillfredsställa kvinnans fysiska och psykiska behov. [29]


En annan form av äktenskap som islam har kritiserats för är tillåtelsen av polygami, dvs månggifte. Islam har dock begränsat dess omfattning. Idag får man bland annat ha max 4 st fruar. Anledningar till varför islam har tillåtit polygami är många. Enligt Mutahhari har det alltid funnits ett överskott av kvinnor i orienten på grund av en högre dödsfrekvens bland männen. Islam ser det som en kvinnas rättighet att ha ett äktenskap och därför tillåtit polygami. Det står faktiskt i FNs resolution om mänskliga rättigheter att varje kvinna har rätt till giftermål, något som islam har kämpat väldigt hårt för enligt Mutahhari.[30] Orsakerna till polygami har dock varit flera. De har också varit geografiska, i orienten så åldras kvinnor snabbare än männen, vilket har lett till att män i vissa fall varit tvungen att ta en yngre hustru.

Detta har enligt Mutahhari varit en av de stora anledningarna till varför polygami existerat i orienten och inte i Europa, där klimatet varit mycket mildare. [31] En annan anledning har varit den att många barn betydde ökad status och ekonomiska fördelar för familjen. Om man hade många fruar så kunde man få en hel del fler barn än i ett monogamt äktenskap. [32] Det som ändå prisas högst av islam är det monogama äktenskapet.[33]


Skilsmässa

Skilsmässa är något som muslimer försöker att undvika så långt det går. Detta för att Muhammad har sagt att skilsmässor förargar Gud. [34] Skilsmässa är dock mannens naturliga rättighet, förutsatt att han uppför sig på ett normalt och moget sätt mot sin hustru. Han bör dock bland annat ha respekterat henne, tyckt om henne, skött om henne och så vidare. Har han brutit mot dessa regler så har kvinnan rätt att skilja sig. [35] Enligt Hammudah så har dock både mannen och kvinnan precis samma rätt att skilja sig. [36]


För att få skilja sig så måste man dock ha en giltig orsak till skilsmässan. Skilsmässan granskas nämligen av en domstol.[37] Kring detta gäller också särskilda lagar som att paret inte får skiljas bara för att man är arg på varandra eller för att man inte kan komma överens om en småsak. Det är inte heller tillåtet att skilja sig från en kvinna som har mens eller som är gravid eftersom detta kan påverka hennes humör.[38] Al-Bahi hävdar också att skilsmässan skall också ske vid två tidpunkter så att paret får chans att ändra sitt beslut. [39] Detta för att försöka bevara äktenskapet så långt som det går. [40] Dock gäller dessa lagar bara i länder så som Iran, Pakistan, Saudiarabien och Sudan. I de flesta länder tillåts även skilsmässor för kvinnor. [41]


Familjen och hemmet

Inom islam så finns det inget starkare band än blodsband. Äktenskapet och familjen är centrala inom religionen. Familjebanden medför särskilda rättigheter för varje familjemedlem enligt Hammudah.[42]

Låt oss börja med barnen. När det kommer till söner och döttrar så står det till och med i Koranen att den som har en pojke och flicka och inte prioriterar pojken före flickan, skall belönas med att komma till paradiset. Detta symboliserar hur lika förhållandet är mellan söner och döttrar.[43] Som muslim har man inte heller rätt att slå sina barn. [44]När det gäller själva familjen som enhet så är det mannen som är familjens överhuvud.

Detta är enligt muslimerna något logiskt och naturligt. [45] På samma sätt är det logiskt och naturligt att bara en man kan väljas till president. [46] För att sammanknyta familjen bör det vara mannen som står för familjens förnödenheter och agerar som dess ledare. [47]

Enligt Mernissi så ville Muhammad inte att mannen skulle styra över kvinnan, men Umar (han som tog över efter Muhammad) var av en annan uppfattning och det var han som senare fick sin vilja igenom.[48]


Kvinnan måste lyda sin man och gör hon inte det efter att han har försökt att övertala henne så har han till och med rätt att slå henne. [49] En annan rättighet som en muslimsk man har är att kvinnan måste tillfredsställa sin man varje gång han ber om det annars betraktas det som olydnad mot Gud. [50] Kvinnan får inte heller tillåta någon som mannen ogillar eller inte känner att komma in i huset och hon får definitivt inte vara ensam tillsammans med en annan okänd man. [51]En kvinna kan i sin tur begära av sin man att bli behandlad med respekt, rättvisa och han skall visa henne omtanke och vänlighet. Om han avser att skada henne utan en giltig anledning eller försöka hindra hennes frihet har hon rätt att lämna honom. [52]

Släktingar skall också behandlas väl enligt den islamiska tron. Vänlighet mot släktingar sägs vara en genväg till paradiset. [53]Om muslimer har tjänstefolk så skall dessa behandlas som bröder och systrar. Muhammad var väldigt noga på den punkten enligt Hammudah. Muhammad poängterade att allt tjänstefolk skall behandlas med respekt och värdighet. [54]

Mutahhari hävdar att familjebanden i världen håller på att lösas upp. I väst så skiljer vi oss allt oftare, vi söker tillfälliga passioner istället för kärlek och så vidare. [55] Antalet skilsmässor ökar i hela världen och frånskilda kvinnor har enligt Mutahhari tre gånger större självmordfrekvens än gifta och en av fyra har svåra alkoholproblem.[56]

Föreställningen om att lyckas i livet har blivit viktigare än familjesolidariteten. [57] Familjer som bor i Mellanöstern och som har islam som tro hävdar Mutahhari har en starkare sammanhållning och skiljer sig inte alls lika ofta som vi i väst. [58]

Detta skulle kunna bero på att i Koranen, i haditherna så står det att den bästa muslimen är den som beter sig bäst mot sin familj. [59]Inom islam så slåss man väldigt hårt för äktenskapets helighet och man ser därför väldigt negativt på skilsmässor enligt Mutahhari. [60]


Andra skillnader

Lagar och regler skiljer sig åt mellan muslimska män och kvinnor. Detta beror enligt Mutahhari på att naturen har gjort män och kvinnor olika. Det finns tydliga skillnader både kroppsligt och psykologiskt som bevisar att mannen och kvinnan är olika enligt Mutahhari. [61]

En av dessa lagar den att kvinnor bör undvika allmänna kommunikationsmedel. Om en muslimsk kvinna kan så skall hon gå eller ta en taxi. Det är bara i yttersta nödfall och när man inte har råd som kvinnor som man får använda buss eller tåg eftersom de kan där lätt bli utnyttjade av andra män. [62]

En annan lag är den som talar om att muslimska kvinnor alltid måste stå bakom männen i moskén. I större moskéer deltar kvinnor från en särskild kvinnoläktare, liknande en bur. [63] Dock hävdar Hammudah att detta inte beror på att muslimska kvinnor är underordnade männen utan snarare att kvinnan inte skall distrahera männen i deras böner eftersom de lätt skulle kunna röra vid någon kvinna eller råka se delar av deras kroppar. [64]

Mernissi hävdar dock att denna lag har inget att göra med Muhammads tro eller värderingar. Profeten föredrog kvinnor och lät till och med sin fru tvätta hans hår medan han läste sina dagliga böner enligt Mernissi. [65]

Muhammad citerade till och med Koranen när han låg i sin frus knä och när hon fortfarande hade mens. Att denna lag finns kvar är enbart de senare kalifernas påhitt och har ingenting med den ursprungliga islamska tron att göra enligt Mernissi. [66]

Dock så bör man poängtera enligt Hammudah att de muslimska kvinnorna har samma yttrandefrihet som de muslimska männen. Kvinnorna har också vissa rättigheter som männen inte har. Kvinnorma är bland annat befriade från visa religiösa förpliktelser som till exempel bönen och fastan under sin mens eller i samband med födsel. Kvinnorna är också befriade från fredagsbönen. [67]


Slöja

Slöja eller sjal som det faktiskt egentligen är, är något som inte nämns i koranen. I Koranen står det att kvinnor skall täcka sig så att man inte ser deras hår, vilket kan attrahera männen. [68] Slöjan har varit i bruk sedan 800-talet. I vissa länder så som Afghanistan, Saudiarabien och Iran är det lag på att kvinnor måste inte bara bära slöja utan dölja hela kroppen.[69]

När muslimska flickor får sin första menstruation så betraktas de som kvinnor och då är det dags för dem att bära slöja. [70] De enda som får se henne är hennes far, svärfar, mor och syskon. Andra släktingar så som kusiner eller svågrar får inte se henne och definitivt inte okända män. De ortodoxa muslimerna använder förutom slöjan en dräkt som gör att man är helt täckt från topp till tå, dvs. Även ansiktet och händerna. [71]

Av många i världen ses slöjan som ett förtryck.[72] Många muslimska kvinnor ser dock det snarare som en frihet och rättighet. [73] Det som har hänt i den muslimska världen är att slöjan har blivit en symbol för frihet istället för förtryck. Ett sätt att visa upp sin religiösa identitet. [74] Muslimska kvinnor hävdar också att dem blir värderade för den människan de är, inte sitt utseende vilket Jamila en muslimsk kvinnan anser vara väldigt värdefullt. [75]


Enligt islam så sitter nämligen skönheten på insidan. [76] Slöjan hävdar Al-Bahi räddar kvinnan från att vara ett sexualobjekt och gör att kvinnan återvinner sitt mänskliga värde. [77] Därför fördömer Islam bland annat skönhetsingrepp. [78]Många muslimska män har också poängterat värdet av slöjans stabiliserande verkan så att hon inte lämnar hemmet eller beger sig någonstans där hon inte bör vara.[79] Gud har dessutom befallt kvinnor och män att inte titta överdrivet mycket på varandra och slöjan hjälper till att förverkliga det målet. Mannen och kvinnan ska istället ägna sig åt saker som är viktiga i livet. [80] Fatima Mernissi hävdar dock att slöjan inte började att användas för att håret attraherade de muslimska männen utan snarare för att få män sluta våldta frigjorda kvinnliga slavar. Denna lag var dock kvar efter Muhammads död, inte för att han ville det utan för att kalifen Umar såg det som ett sätt att förtrycka de muslimska kvinnorna. [81]


Utbildning

Kunskap och utbildning prioriteras också högt inom islam. I Koranen så står det att kunskapsinhämtande är och bör vara obligatoriskt för varje muslim. Både pojkar och flickor har därför samma rättigheter när det gäller rätt till utbildning enligt Al-Bahi. [82] Dock så skiljer sig deras utbildning åt i vissa avseenden. Flickor får i skolan lära sig att bli lojala fruar och goda mödrar. Flickorna får också lära sig grundläggande kunskaper inom flera ämnen.

Dock prioriteras ämnen som leder flickor till att bli exempel viss lärare och läkare. Kemi, teknik, astronomi och så vidare är ämnen som prioriteras för pojkar. Detta för att naturen har skapat män och kvinnor olika enligt Al-Bahi. [83]


Islams framtid

Hur ser då egentligen framtiden ut för muslimerna?

Enligt Mutahhari så tycker många icke muslimska vetenskapsmän och författare att de islamiska lagarna och värderingarna är väldigt anpassningsbara till tidens gång. Den engelska författaren Bernard Shaw sa till exempel att han hade stor respekt för islam och för dess förmåga att hålla sig levande.

Enligt Shaws åsikt så var islam den religionen som var bäst anpassningsbar för framtiden. [84] Mutahhari hävdar också att islam är en religion som rör sig fram och som bär framåt.[85] Självklart skall vi inte vara nöjda med forna tiders värderingar men vi får inte rubba på den naturliga ordningen enligt Mutahhari. Istället så bör se till att kvinnans rättigheter både i hemmet och i samhället blir högt värderade och respekterade.

Den heliga koranen är enligt Mutahhari den bästa vägen att gå eftersom den är en sann upprätthållare av de muslimska kvinnornas rättigheter. [86] Hammudah skulle nog hålla med Mutahhari i detta påstående. [87] De skulle dock inte Mernissi som hävdar att koranen innehåller en rad med falska påståenden om muslimska kvinnor. Dessa förstärks enligt Mernissi av en rad muslimska böcker om hur man bör agera och behandla kvinnor.

Dessa innehåller bland annat instruktioner för hur man bör slå sin fru med mera. Desa böcker säljs för endast 6-8 dollar styck. Staten hjälper nämligen till att pressa ner priserna. Därför ser framtiden inte särskilt ljus ut enligt Mernissi.[88] Den muslimska kvinnan är inte fri och så länge muslimer fortsätter att prisa det förflutna istället för att undersöka och ifrågasätta det, ser framtiden mörk ut om man frågar Mernissi.[89]


Michael Cook som är väldigt insatt i denna fråga hävdar att det muslimska samhället har blivit mer sammanhållet. 9/11 september attackerna och världens negativa syn på muslimer har fått många muslimer att bli mer religiösa och sluta sig samman ännu mer. Sunni och shia muslimer har på grund av det västerländskt inflytande och dess angrepp slutit fred. [90]

Det är ett faktum att den stänga formen av islam ökar. Alla islamska stater är olika men trenden pekar på att allt fler vänder sig till den ortodoxa varianten av islam. En annan sak är att fler väljer att bära slöja som en tecken på sin religiositet.[91]

Islam är i stort behov av en reform enligt Cook. Islam har ännu inte anpassat sig till det mer moderna västerländska synsättet och livsstilen. Egypten är ett exempel på ett land som kommit långt i denna utveckling men även där finns orosmoln. Många muslimska länder har kvar gamla lagar, gamla seder och ett synsätt där man försöker att glorifiera det gamla vilket gör det svårt för nödvändiga förändringar. [92]

Därför skulle jag själv hävda att den bild som Mutahhari ger är alldeles för positiv. Den islamska framtiden är ännu mycket oklar.

[1] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 14 [2] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 131 [3] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 72-73 [4] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 29 [5] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 30 [6] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 61 [7] Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar, sid. 16 [8] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 156-157 [9] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 158 [10] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 160 [11] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 145 [12] Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar, sid. 23-24 [13] Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar, sid. 28-29 [14] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 26 [15] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 164 [16] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 171 [17] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 176-177 [18] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 60 [19] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 176-177 [20] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 187-189 [21] Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar, sid. 29 [22] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 103 [23] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 44 [24] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 43 [25] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 90 [26] Dr. Hammudah Abd al-ati, Islam i fokus, sid. 114 [27] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 91 [28] Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar, sid. 15 [29] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 35-37 [30] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 251 [31] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 261-263 [32] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 266 [33] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 103 [34] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 90 [35] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 235-236 [36] Dr. Hammudah Abd al-ati, Islam i fokus, sid. 184 [37] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 99-100 [38] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 97-103 [39] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 104 [40] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 105 [41] Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar, sid. 63 [42] Dr. Hammudah Abd al-ati, Islam i fokus, sid. 114 [43] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 176-177 [44] Dr. Hammudah Abd al-ati, Islam i fokus, sid. 119 [45] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 67 [46] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 71 [47] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 174 [48] Mernissi, Fatima, Women and islam. 154-155 [49] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 61 [50] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 63 [51] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 64 [52] Dr. Hammudah Abd al-ati, Islam i fokus, sid. 118 [53] Dr. Hammudah Abd al-ati, Islam i fokus, sid. 123 [54] Dr. Hammudah Abd al-ati, Islam i fokus, sid. 122 [55] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 23-24 [56] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 194-195 [57] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 196 [58] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 23-24 [59] Dr. Hammudah Abd al-ati, Islam i fokus, sid. 117 [60] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 204-205 [61] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 139-140 [62] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 158 [63] Terhart, Franjo, Världsreligioner, sid. 111 [64] Dr. Hammudah Abd al-ati, Islam i fokus, sid. 194 [65] Mernissi, Fatima, Women and islam. 64-65 [66] Mernissi, Fatima, Women and islam. 74-76 [67] Dr. Hammudah Abd al-ati, Islam i fokus, sid. 193 [68] Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar, sid. 12 [69] Terhart, Franjo, Världsreligioner, sid. 103 [70] Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar, sid. 12 [71] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 140-141 [72] Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar, sid. 36 [73] Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar, sid. 13 [74] Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar, sid. 30 [75] Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar, sid. 37 [76] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 90 [77] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 143 [78] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 148 [79] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 140 [80] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 144 [81] Mernissi, Fatima, Women and islam. 172,180-181 [82] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 177 [83] Al-Khuli, Al-Bahi, Islam och den moderna kvinnan, sid. 180-181 [84] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 72-72 [85] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 83 [86] Mutahhari, Morteza, kvinnans rättigheter i islam, sid. 20 [87] Dr. Hammudah Abd al-ati, Islam i fokus, sid. ix [88] Mernissi, Fatima, Women and islam. 97-99 [89] Mernissi, Fatima, Women and islam. 194-195 [90] Cook, Michael, Forbidding wrong in Islam, sid. 112 [91] Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar, sid. 92-93 [92] Cook, Michael, Forbidding wrong in Islam, sid. 112-113

1 015 visningar

Comments


bottom of page