top of page

Kristendomens historia

I den här artikeln så kommer jag att väldigt kortfattat gå igenom kristendomens historia, från Jesus fram till idag. Så om du vill veta mer om hur kristendomen växte från en liten grupp människor till världens största religion, då har du kommit rätt!När exakt som kristendomens historia börjar, kan man inte säkert säga. Terhart skulle vilja hävda att kristendomens historia började redan 100 år innan jesu föddes men många forskare skulle nog hävda att det började med jesus, som är central inom den kristna tron.


Jesus, föddes engligt Bibeln av junfru Maria, cirka 4 f.kr. Kriti eller jesu födelse som det också kallas symboliserar en ny era och är fortfarande enligt Terhart den centrala punkten i hela den kristligt orienterade kulturen. Det finns idag få tillförlitliga uppgifter om hans liv men hela hans liv finns med i det som vi idag kallar för nya testamentet.


Mest information hittar man i de fyra evangelierna. De fyra evangeligerna skrevs ner efter jesu död och är som en biografi om jesus liv. De skrevs av de fyra lärljungarna Markus, Matteus, Lukas och Johannes. I dessa står det att jesus uppfostrades till att bli en jude. Jesus blev anhängare till Johannes döparen och vid 30 års ålder så började han själv att predika guds ord. Till skillnad från de judiska prästerna så förespråkade jesus ett självständigt tänkande och tolkande av den heliga skriften och han fick snart ett stort antal anhängare.


Jesus försökte få judarna att bry sig mer om varandra. Terhart hävdar att jesus predikade kärlek och jämlikhet. Detta gillades verkligen av de fattiga i samhället, men inte av de judiska prästerna eller den romerska occupationen. Anhängarna till jesus, såg honom som en sorts befriare och kallade honom för Messias, mannen som skulle ge dem frihet igen.

30 e.kr. när Jesus var i Jeusalem och predikade blev han gripen. Enligt legenden blev han förråad av Judas, en av hans egna lärljungar. Jesus vart dömd till att korsfästas av Pontius pilatus och efter några timmar så dog han på korset. Det sägs att Jesus var guds son och att han offrade sig för människans synder. Genom Jesus kunde nu alla människor få frälsning, inte bara judarna enligt Terhart.


Efter jesus död så spredds hans berättelse av hans lärljungar, inte bara till Europa utan också till Afrika och större delen av Asien. Den kristna läran blev snabbt populär, särskilt i det stora och väldiga romarriket. Terhart hävdar att de styrande i romarriket såg kristendomen som farlig, eftersom den förknippades med judarnas uppror i Palestina och man började därför att förfölja dem. Många kristna miste livet i offenliga avrättningar och liknande. Det var först under kejsar Konstantin den store som kristendomen blev tillåten och dessutom mot slutet av 300-talet upphöjd till romarrikets statsreligion. När rom föll år.410 efter en stor invasion av goter lyckades kristendomen leva kvar. Tack vare Karl den store så lyckade västeuropa behålla kristendomen och rom som dess kärna medan en stor del av det gamla romerska riket vart erövrat av araberna.

Terhart hävdar att den kristna kyrkan tidigt blev en makt faktor i samhället. Kyrkan fick tionde en sorts skatt och dessutom var det många som valde att testamentera sina tillgångar till kyrkan. Många rika valde att köpa kyrkliga ämbeten och sätta sina söner i prästskola. Sedan muslimerna hade intagit Jerusalemn fick Rom en allt större politiskt roll och blev plats för kyrkans överhuvud påven. Petrus och hans grav lockade tidigt många kristna till Rom. Påven som sägs vara ättling till lärljungen Petrus fick en enorm makt,som bara växte och växte. Påven fick enligt Rasmussen rätt att utsätta biskopar, vilket var en viktig seger för kyrkan gentemot kungamakten.


Den kristna tron spredd sig snabbt i Europa med hjälp av lärljungar och munkar och kyrkor byggdes i nästan alla stora städer. Till och med de nordiska vikingarna accepterade till sist kristendomen som religion och lät döpa sig. Dels därför att de handlade mycket med resten av Europa som redan var kristet och dels därför att de precis som andra kungar såg fördelarna med den kristan tron enligt Rasmussen.

År 1054 upptod det en splittring mellan den orotodoxa och den katolska kyrkan. Den ortodoxa kyrkan erkänner inte påven som kyrkans överhuvud och inte heller guds trefaldighet ( dvs. Fader, sonen och den heliga ande). Kyrkan och europas koungar tävlade länge om vilken som hade rätt att utsätta biskopar dvs. De högsta prästerna inom den katolska kyrkan.


Mellan åren 1000-1300 bestämde sig många kristan härkare i Europa för att återövra det hela landet, palestina enligt Terhart. Totalt skedde det 6 stycken större s.k. korståg och krävde många tusentals människors liv. Under denna tidsperiod så uppkom många riddarordnar, bl.a. tempelriddarna. De var munkar som hade rätt att döda i kristendomens namn. Efter korstågen så var de fortfarande en stor maktfaktor i Europa och påven fruktade dem så mycket att han år. 1312 lät bannlysa dem. Ändå var medeltiden enligt Rasmussen en storhetstid för kristendomen. Kristendomen vart erkänd som europas religiösa, kulturella och ideologiska grund.


På 1500-talet så attackerade Martin Luther den katolska kyrkan. Martin Luther var en tysk präst som tyckte att krykan missköte sig. Luther ville att alla skulle få chansen att läsa Bibeln på sitt eget språk och att prästerna måste leva mer som de lärde. Luther spikade enligt Terhart upp 95 teser på saker som han tyckte att kyrkan gjorde fel, bl.a. dyrkan av helgon, försäljning av saker i kyrkorna, försäljning av syndernas förlåtelse till rika för olika brott, bara läsa Bibeln på latin osv. För detta vart Luther enligt Terhart bannlyst av påven.


Luther klarade sig dock rätt bra eftersom han fick skydd av fursten Fredrik av Sachsen. Luther lyckades tack vare fredriks beskydd översätta Bibeln till tyska. Många tyska furstar valde att lämna den katolska kyrkan och antog istället luthers lära, som kom att kallas för protestantismen. Dock får man komma ihåg att även Luther var inget helgon, även han stödde brutala övergrepp av kyrkan på kättare under sin tid enligt Bangstad.

Jean Calvin var en av dem som inspirerades mycket av Luther. Calvin var fransman och precis som Luther så hävdade han att kyrkan hade missbrukat sin makt. Calvin gav dock Bibeln en ännu starkare ställning än Luther, bl.a. ville han att man skulle följa bibelns lagar till punkt och pricka.


England lämnade också den katolska kyrkan men det var bara därför att Henrik VIII inte fick tillståmnd att skilja sig från sin fru och han övergick inte till protestantismen utan bildade istället det angliska kyrkan dvs. Hans egna statskyrka. På 1500-1600 talet när européerna hade upptäckt sydamerika så började man inte bara erövra detta enorma landområde enligt Rasmussen utan man började också att konvertera den urpsrungliga befolkningen med hjälp av missionärer till den kristna tron. Det är därför som sydamerikas idag till stor del är katoliker. Katolikerna fördömde religionsfriheten så sent som till år.1864 enligt Bangstad.


Till nordamerika flyttade många engelsmän, irländare, tyskar, svenskar osv. och det är därför som majoriteten av nordamerikas befolkning idag är protestanter. Européerna slutade inte där, utan fortsatte tack vare den industriella revolutionen att erövra världen. I och med detta så spredds den kristna tron runt om i världen. Australien och nästan halva afrika är idag kristet enligt Rasmussen. De enda som lyckades stå emot de kristna var asien, men även i asien är idag en betydande del kristna. Sett ur ett världsperspektiv så är de europeiska kristna i minoritet, för 80% av världens kristna bor idag på andra kontinenter.

Idag leds den katolska kyrkan av påven Benedictus XVI. Kristendomen är världens största religion med över 2 miljarder anhängare Trots att den kristna kyrkan idag är splittrad så är den fortfarande en stark kraft i samhället. Frågan är bara, hur stor?


2.3 Sekulariseringen

Sekularisering eller sekularism som det också kallas för är ett begrepp som är ganska brett enligt Bangstad. Det kan betyda en politisk doktrin som förespåkar neutralitet mellan kyrkan och staten eller en bestämd livsyn att religion borde vara något privat. Jag tänker precis som Bangstad själv använda en bred syn av begreppet.


Under 1800-talet när den industriella revolutionen inträffade så började samhället syn på kristendomen förändras. Många människor började att tvivla på kyrkan och detta fenomen kallas ofta för sekularisering. Sekulariseringen beskriver enligt Rasmussen en utvecklingstendens, nämligen den att religionen förlorar sitt tidigare dominerande inflytande över samhället. Det är inte längre religionen som avgör vad som är giltig kunskap utan vetenskapen. Utan den protestantiska reformation skulle denna utveckling inte ha varit möjlig enligt Bangstad.


Liselotte Frisk hävdar att den industriella revolutionen förändrade samhället från ett jordbruks till ett industri samhälle. Det skedde inte bara i länder så som England, Frankrike, Usa och Tyskland utan också i Sverige. Med industrialiseringen kom också naturvetenskapen, som utmanade religionens ledande roll i samhället.


Frisk hävdar att Darwin 1859 publicerade en bok som hette The origin of species, som förändrade hur människan såg på sig själv. Boken handlar om hur jordens djurarter har utvecklats och bl.a. hur vi människor egentligen härstammar ifrån aporna. De var denna typ av tankar som slog rot i många människor och som fick många människor att lämna kristendomen och bli mer eller mindre religiösa. Katoliscismen slogs aktivt emot sekularismen långt in på 1900-talet, medan den protestantiska kyrkan i ett flera länder däribland Sverige var med positiva till den nya utvecklingen enligt Bangstad.


Enligt Rasmussen så beror sekulariseringen inte bara på vetenskepens allt mer betydande roll i samhället utan också till stor del på den ökade privatiseringen av religionen. Religionen har blivit allt mindre en statlig och allt mer en personlig angelägenhet. Människor vill vara fria att tro och tänka som de själva vill. Denna utveckling kan man enligt Rasmussen se över hela jorden och den kan spåras tillbaka ända till slutet av medeltiden. En annan viktig faktor är enligt Bangstad globaliseringen som gör att informationen spridds mycket snabbare än förut.


Rasmussen hävdar att i Usa vart till och med en biologilärare som tog upp Darwins utvecklingslära istället för Bibelns skapelseberättelse avskedad. Detta visar att kyrkans makt fortfarande än stor, även om den minskat kraftigt de senaste 300 åren. Idag är nästan alla av världens stater enligt bangstad mer eller mindre sekulära.


Vi lever i en sekulär tidsålder, dvs. En tid då det är möjligt att tro och tänka något annat än det majoriteten av befolkningen gör. Alla tror inte på gud och vi kan idag leva i ett samhälle med flera olika religioner. Dock spelar kristendomen fortfarande en avgörande roll, även i sekulära länder som Usa.


Vidare diskussion

Vad visste du om kristedomens historia sedan tidigare?

Vad tycker du om den? Intressant? Hemsk?


Mina källor

Religion och sammanhang av Börje Ring

Terhart, Franjo, Världsreligioner

Rasmussen, Tarald, Kristendomen Tidman, Nils-åke, Religionskunskap Bangstad, Sindre, Sekularismens ansikten Frisk, Liselotte, Nyreligiositet i Sverige

Om du istället vill lyssna på mig berätta om judarnas historia, kika på dessa: https://www.youtube.com/watch?v=13yow7QFB3k&t=3s ( Kristendomens historia del 1 - Jesus)

https://www.youtube.com/watch?v=bOU4YmzDzAk (Kristendomens historia del 2 - Romarriket och medeltiden)

https://www.youtube.com/watch?v=KK1lGCqBC80 (Kristendomens historia del 3 - Martin Luther och protestantismen)

https://www.youtube.com/watch?v=Wl4c4-Vs8co (Kristendomens historia del 4 - Från 1500 talet fram till idag)


1 854 visningar

Comments


bottom of page