top of page

Kvinnornas historia

I den här artikeln så kommer jag att försöka sammanfatta kvinnornas historia från stenåldern fram till idag. Jag kommer att fokusera på västerländsk historia och framförallt Sverige. Så vill du veta mer om detta, då är det bara att hänga med. Nu kör vi!

Kvinnornas historia


Aporna

Ifrån början var vi alla apor. De allra flesta forskare är idag eniga om att vi människor dvs. Homo sapiens härstammar ifrån aporna. För cirka 2 miljoner år sedan uppstod de första människorna och sedan dess har vi människor förökat oss och tagit över världen allt eftersom. Ifrån början så bildade människorna mindre grupper, ofta några familjer som vandrade runt. Männen tog tidigt på sig rollen som jägare medan kvinnorna fick ta hand om barnen och samla allt annat som gick att äta, framförallt bär, nötter osv. Männen tog i sin tur hand om gruppens försvar och överlevnad. Dock var det ett relativt jämlikt samhälle.

Om vi tittar på andra djur så inser vi att det finns stora likheter. Hos varje art där hannen ibland vill ha fler än en partner så måste han vara beredd att kämpa för det. Om det var så hos människorna vet man inte än idag. Men det finns en del faktorer som skulle kunna tyda på det i alla fall.


Den första faktorn är att män generellt sett är större än honan. Män är dessutom också starkare, vilket tyder på att det var de starkare männen som fick den mest fertila honan och kunde få flest bebisar. Faktum är att vi fortfarande förknippar storlek med makt och status enligt Nicholson. Ett experiment gjordes i Usa, där man lät två män söka samma jobb. En var 182 cm lång, den andra bara 163 cm. De har liknande meriter men ändå valde de allra flesta arbetsgivare den längre mannen. Män som än längre tjänar faktiskt 12% mer än de som är kortare. Detta behöver dock inte betyda att längre människor tjänar mer pga.sin längd utan kanske enbart pga. att de kommer från bättre hemförhållanden. Men som sagt, visa värderingar som vi hade förr. Till exempel att längd och styrka var viktiga, är värderingar som fortfarande lever kvar än idag.

Stenåldern

Det svenska folket har inte uppstått på en dag, vi är invandrare. De är också vårt språk, vår religion, våra politiska idéer osv. För cirka 13 000 år började nämligen inlandsisen att smälta, en is som hade funnits här i nästan 80 000 år. De första människorna som satte foten i Sverige var alltså inga grottmänniskor utan de var jägare från tyskland och Danmark.

Jägarperioden var faktiskt en väldigt bra tid. Människorna åt bättre än vad vi gör idag, en mer varierad och mer nyttig kost bestående av olika djur, rötter, nötter, bär, svamp, fisk osv. De var friskare än vad vi är idag och de hade också mycket mer fritid och var mer kärleksfulla än vad vi är idag.


Kvinnor och män levde relativt jämlikt och man vandrade runt i större grupper på ungefär 3-6 familjer och flyttade dit det fanns gott om mat helt enkelt. Man räknar med att det endast fanns ungefär 200 personer i Skåne för 9000 år sedan.


Jordbrukssamhället

Jordbruksrevolutionen inträffade hursomhelst för cirka 10.000 år sedan. Redan i det gamla Mesopotamien så kan vi se historiska bevis för att kvinnor har värderats lägre enligt Hirdman. Hirdman hävdar att kvinnornas löner bara var ungefär hälften av männens. Det finns enligt Hirdman ingenting som tyder på att kvinnornas någonsin har haft mer makt än män. Snarare tvärtom. Under antiken så fanns det både mindre och större civilisationer. Det finns mest bevarat material från de större och det kan därför vara smart att granska några såna för att ta reda på hur förhållandena såg ut mellan män och kvinnor.

Bronsåldern

1000 f.kr inträffade bronsåldern i Sverige enligt Lindqvist Vi vet väldigt lite om hur kvinnorna hade under denna period. Om man tittar på människoavbildningar som finns kvar så dominerar män på dessa bilder och kvinnorna ses ofta dansande. Under denna tid växer by samhällen fram i Sverige och man tillber i Sverige olika gudar bl.a. Ull som var en mäktig kvinnlig gud. Kvinnorna på den här tiden kunde leda handel och jordbruk på samma sätt som männen, men hur såg det ut i Europa?


Antiken

När man bland annat tittar närmare på antikens kvinnor som i det gamla Grekland och Rom så finns det enligt Hirdman tydliga skillnader. Den mest slående skillnaden är livslängden. Kvinnornas livslängd var mycket kortare än männens. I både antikens Grekland och Rom så levde männen längre. I kapitlen nedan så kommer jag att lägga fram bevis för att det ser precis tvärtom ut idag. Idag lever kvinnor nästan 10 år längre än män. Men varför såg det inte ut likadant förr?


Jo, enligt Hirdman så beror detta främst pga. Att kvinnor värderades lägre. Enligt Hirdman så fick kvinnorna mindre mat än männen och de fick inte heller den mat som var mest näringsrik. När en man och en kvinna fick ett barn så var det inte heller så att man lät barnet leva alla gånger. Många gånger så valde man faktiskt att ta död på barnet av olika anledningar, ofta ekonomiska. Det var då vanligt att man tog död på just en dotter, eftersom de värderades lägre. Detta är aktuellt än idag. Jag har själv skrivit en uppsats om judendomen. Samma förhållande råder där som i islam och andra religioner.

Unterman hävdar att i bibeln och i talmudisk litteratur så finns det en väldigt hög önskan om söner, inte döttrar. Det är en tydlig skillnad på glädjen över att få en son och att få en dotter.

Detta beror enligt Unterman på att en son förmodligen kommer att spela in viktig roll i samhället, till skillnad från en dotter. I Talmud så står det tydligt att en fader med söner är en lycklig man till skillnad från en fader med döttrar. Detta visar sig också enligt Unterman i det sätt man firar det nyfödda barnet, en son får betydligt större firande och uppmärksamhet. Dock påpekar Unterman att det faktiskt görs försök, den liberala judendomen speciellt i Usa försöker att göra friandet kring barnafödsel mer jämställt. Men detta har inte fått så stort stöd, i alla fall inte än!


En tredje orsak kan enligt Hordman vara att många kvinnor dog under förlossning eller på grund av en förlossning. Förlossningar gjorde inte bara enormt ont utan de försvagade också kvinnorna. De var därför mer vanligt att en kvinna blev sjuk före eller efter förlossningen än när hon inte var gravid. En vis kvinna sa en gång för länge sedan: Hellre vill jag stå i tre bataljer än blott en gång föda barn.


Det fanns dock fler skillnader mellan män och kvinnor. En annan skillnad var att kvinnor aldrig deltog i det politiska livet. Dessutom så skiljde sig pojkarnas och flickornas utbildning rätt mycket åt, särskilt i Athen. Pojkarna fick lära sig allt från astronomi till brottning medan flickorna fick lära sig spinning, vävning osv.


Enligt den grekiske filosofen Aristoteles så var kvinnan inget annat än behållare för det liv som mannen gav med sin spermie. Kvinnan var gjord av sämre material och hennes enda uppgift var att föda barn.

Flickorna giftes ofta bort redan vid 14 års ålder, med ofta en dubbelt så gammal man. Kvinnan blev aldrig hellre myndig utan stod antigen under sin fars översyn eller sin makes. Kvinnor i Athen saknade också arvsrätt enligt Hirdman. I Sparta som var en annan av greklands självstyrande stater så hade flickorna en större roll. De var friare, mer självständiga och blev inte bort gifta förens de, fyllt 18 år.


Detta berodde enligt Hirdman på det faktum att Sparta till skillnad från Athen alltid var redo for krig. Männen var ofta borta och det var kvinnorna som fick ta över när de var borta. Kvinnorna fick t.o.m. äga saker. När Alexander den store började sina erövringar så fick kvinnorna rätt att äga. De fick också ett kontrakt av sina män där de lovade dem trohet. Bröts detta kunde det ledda till bestraffning.


I takt med att Greklands makt minskade så ökade ett annat rikes, nämligen Roms. I Rom så kunde flickor utbilda sig och delta i männens samtal, men detta gällde bara de rika familjerna. Kvinnor hade äganderätt med ett krav, nämligen att man skulle ha fött minst 3 barn. Äktenskapsbrott var straffbart enligt lagen. Men man var också som kvinna i Rom tvungen att gifta sig. Gifte man sig inte kunde man förlora sin arvsrätt.


Vikingatiden

Under vikingatiden så plundrade vikingarna runt om i Europa. De tog byten och slavar från nästan alla Europas länder. De var fruktade av många för sin stridskicklighet men samtidigt så var de duktiga köpman och handlade mycket. Men vad gjorde kvinnorna?

Enligt Lindqvist så var de flesta svenskar faktiskt hemma. När männen var borta så tog kvinnorna helt enkelt över. Kvinnorna var fortfarande i Sverige rätt jämställda med männen men det var mannen som bestämde över gården och hushållets affärer. Det finns faktiskt lika många och lika utsmyckade kvinnliga gravar som manliga, vilket tyder på att män och kvinnor under vkktingatiden hade ungefär lika stor makt. Men till slut så kunde inte vikingarna fortsätta som de alltid hade gjort. Allt fler länder började att dyrka Jesus.

Medeltiden

Under medeltiden så fick Europa en ny religion, kristendomen. Kvinnorna hade en aktiv roll vid införandet av kristendomen enligt Losman. Losman hävdar att kristendomen hjälpte till att behandla kvinnorna bättre och mer rättvist. Kvinnorna fick nämligen ett stöd mot avlivandet av nyfödda barn eftersom alla människor enligt kristendomen är lika värda. Dessutom så var kristendomen hårdare mot äktenskapsbrott och man tillbad visa kvinnliga helgon så som jungfru Maria.


Reglerna för att ingå äktenskap vart under medeltiden och med hjälp av kristendomen också strängare. Kvinnans samtycke var nu nödvändigt, dock var giftasåldern i många fall så låg som 12 år. Dessutom kunde familjen också göra dottern arvslös om hon nekade deras val av gemål, vilket fick många familjer att försöka gifta sin dotter med någon rik man. Ett sätt att undgå detta var att gifta sig i hemlighet precis som Romeo och Julia. Allt som krävdes var att man hade haft samlag och att en präst gav sin välsignelse. Dock var det väldigt få par som giftes i hemlighet eftersom få ville gå arvslösa.


Kyrkan försvarade alltså de enskilda individerna mot familjen och släkten. De försvarade också kvinnorna och många kvinnor gav därför sina arv till kyrkan som en sorts tack enligt Losman. I Norden hade dessutom kvinnorna det ännu bättre eftersom få bänder här var slavar eller livegna. De flesta bönder var fria och fria människor hade helt enkelt mer att säga till om.


Kvinnorna levde i genomsnitt ungefär 60 år. De gifte sig ofta i 20-års åldern och fick 10-12 barn med något års mellanrum. Kvinnan var underställd sin man, men de arbetade ofta gemensamt i arbetet. Mannen var hustruns målsman, det var han som skötte hushållets ekonomi och som representerade hushållet i rätten. Losman hävdar att änkor fick dock sköta sig själva.

Skilsmässa var helt otänkbart på den här tiden. Äktenskapet var egentligen inte nödvändigt längre enligt den kristna tron, eftersom celibat ansågs som det främsta. Men om man inte kunde kontrollera sina sexuella lustar så var äktenskap den enda vägen. Otrohet och sexuella förbindelser utanför äktenskapet såg prästerna som farliga och man införde nya straff för att få bukt på problemet. Mannen ansågs ifrån början vara den som var den skyldige och kvinnan kom ofta undan utan straff men allt eftersom tiderna förändrades straffen. Under 1700-talet så var det främst kvinnans fel. Mannen kunde också straffas men kunde svära sig fri. Kvinnans kunde inte detta eftersom hon var gravid och det kunde hon inte ha blivit själv.


Få saker kunde få ett äktenskap upplöst. Hustrumisshandel var vanligt under medeltiden och ingenting som man fick skiljas för. Frun skulle vara sin man lydig. I det stora katolska området som idag omfattar bl.a. Spanien, Frankrike och Italien så var skilsmässor förbjudna långt in på 1800-talet.


I städerna så var kvinnorna lite mer fria än ute på landet enligt Losman. I visa skrån kunde kvinnor vara medlemmar. Gifta kvinnor fick inte bedriva handel men änkor hade full rätt. De kunde dessutom lära upp sina döttrar i samma yrke. Kvinnor kunde dock bedriva yrkesverksamhet som var skild från mannens, vanligtvis någon form av livsmedelsproduktion.


Detta var inte bara vanligt i Sverige utan i hela Europa på den här tiden enligt Losman.

Med kristendomens arvsrätt så hade faktiskt kvinnorna en chans att ärva. Kvinnans arvsdel förvaltades dock ofta av hennes man. Den var delviss bara hälften av mannens men det finns faktiskt kvinnor som t.o.m. fick ärva kungatronen. Elizabeth av England och Margaretha, unionsdrottningen är två exempel. Det vanligaste var dock att kungen valde att gifta bort sina döttrar för att utöka sin makt. Ofta giftes de bort med rika familjer eller med rivaler för att stärka banden emellan dem.


En sak som många inte vet, var den egentliga orsaken till det hundra åriga kriget mellan England och Frankrike. Eleanor av Akvitanien var Frankrikes rikaste arvtagerska och gifte sig först med den franske kungen, men paret kom inte bara överens och det visade sig senare att de var för nära släkt med varandra. Hon gifte då om sig med den engelska kungen som fick en stor del av Frankrike och kriget var ett faktum.


Under medeltiden så inträffade också det som vi vet som häxjakten. Sedan hednisk tid så har kvinnor förknippas med trolldom och magi. Martin Luther kom i kontakt med två stycken kättarjagande munkar som skrivit en egen bok om ämnet ”Häxhammaren” och den fick honom att börja jäaga häxor. Överallt i Europa så brändes det som man trodde var häxor och trollkarlar. Tusentals kvinnor vart mördade men varför? Det finns olika teorier om detta menar Losman. En teori var att kvinnorna började försöka rubba på den manliga ordningen, de var för frispårkiga och för att stoppa såna kvinnor så anklagde man dem flr att vara häxor. En annan teori var att kvinnorna började ta sig in för mycket på den medicinska markanden och för att undanröja konkurransen så började man jaga och bränna alla kvinnor som sysslade med det yrket.


En sista förklaring skulle kunna vara att man behövde syndabockar. Medeltiden var en svår period för många, särskilt med tanke på pesten som härjade i Europa. När sedan en skörd eller fisket slog fel så anklagade man helt enkelt de som stod längst ner på listan i samhället, kvinnorna.


Den industriella revolutionen

Under den franska revolutionen så fick kvinnor större rättigheter än tidigare. De var först nu såm kvinnor fick rätten att skilja sig. Kvinnorna fick också rätten att förvalta sin egna arvsrätt och att bedriva fri handel.


På 1800-talet så levde fortfarande de flesta människor av jordbruk enligt Göransson, men det började att bli vanligare med att arbeta i fabriker och att ägna sig åt handel. Ifrån början så hade kvinnorna cväldigt liten chans att få jobb i industrin men allt eftersom så lyckades de att få nya och bättre typer av jobb. Under 1700 och 1800-talet så växte nämligen befolkniongen både i Sverige och resten av världen väldigt fort. Man utvecklade jordbruket så att det vart mer effektivt och detta ledde till att fler människor fick mat. Fler barn föddes och många var tvungna att söka sig till städerna för att få arbete. Allt fler saker började att tillverkas och en markansekonomi började att ta form. Först skedde detta i England och spredd sig sedan till resten av världen.


I den borgerliga familjen som växer fram efter den industriella revolutionen på 1800-talet så börjar världen att delas allt mer itu. Allt eftersom så skapas det en kvinnlig respektive manlig värld. Kvinnan förflyttas allt mer till hemmet och till familjen. Medan det offentliga rummet blir mannens värld. För hundra år sedan var det inte ovanligt att en kvinna fiock 12 barn, idag är den siffran nere på 2-3 stycken.


I takt med att välståndet ökade i städerna så behövde inte längre båda mannen och kvinnan jobba enligt Göransson. Mannen fick nämligen en högre lön och i många borgerliga familjer så kunde därför kvinnan vara hemma och ta hand om barnen och hushållet.

Men många kvinnor ville också arbeta och eftersom kungen fick ta emot så många förfrågningar, så slutade det till slut 1846 med att kvinnor fick samma rätt att bedriva handel som männen, något som tidigare bara änkor fått, men kvinnor fick fortfarande inte starta fabriker utan det fick bara männen.


Många av 1800-talets vetenskapsmän försökte också på många sätt att trycka ner och tillrättavissa kvinnorna. Genom att bevisa att mannens hjärna var större så försökte de bevisa att männen var smartare. Man jämförde ofta kvinnors intelligens med spädbarn eller andra raser som på den tiden också förknippades med ett svagare intellekt, men det gick inte att stoppa kvinnornas intåg på arbetsmarknaden. Ifrån början så stoppades de av alla män. Männen ville inte att kvinnorna skulle arbete, eftersom de skulle då hamna i konkurrans. Men efter 1850 då fabriker vart allt mer vanliga så var man tvungen att anställa kvinnor eftersom det saknades arbetskraft enligt Göransson.


År 1863 blev kvinnor vid 25 års ålder automatiskt myndiga. De gifta kvinnorna var dock fortfarande omyndiga, men man får komma ihåg att trots att ogifta kvinnor var myndiga så var de fortfarande mycket vanligt med giftemäl och även s.k. strategiska giftemål. Efterosm bankväsendet på denna tod inte var särskilt välutvecklat hävdar Göransson att kvinnor ofta vart bortgifta. Det enklaste sättet att få fler kontakter som kunde ge lån och kredit var ingifte. Kvinnorna skulle med andra ord hjälpa till att bevara släktens makt och inflytande.

Från 1850 har flera stora förändringar skett både i Sverige och i Europa. Kvinnor har blivit allt mer jämställda med mannen. Här är en lista på någramilstoplar:

1845 – Lika arvsrätt för män och kvinnor

1853 – Kvinnor får rätt att jobba som lärare

1862 – Kommunalrösträtt för kvinnor införs

1874 – Kvinnor får bestämma själv över sin egendom (Sverige var först i världen med detta[)

1884- Ogifta kvinnor blir myndia vid 21 års ålder.

1919 – Kvinnor får allmän rösträtt

1935- Lika pension för män och kvinnor

1945 – Diskriminering av kvinnor förbjuds

1947 – Första kvinnan blir invald i regeringen

1949 – Både män och kvinnor blir förmyndare för barn

1958 - Kvinnor får bli präster

1975- Lag om fri abort införs

1978 – Beslut om kvinnligtronföljd


Som ni ser har väldigt mycket hänt de senaste 150 åren. För 100 år sedan fanns det i Sverige inga kvinnliga chefer. Under enbart perioden 2001-2010 ökade andelen kvinnliga chefer i Sverige från 31 till 42 procent, men det fanns gott om kvinnliga arbete i industrin. Det var dock inte på grund av välgörenhet från männens sida utan för att kvinnor var billigare.

Kvinnor utgjorde cirka 20% av den industriella arbetskraften. De fick främst arbete inom textilindustri men också inom bl.a. tändsticksfabriker, skofabriker, parfymfabriker, tvål och ljus fabriker. Men på alla dessa platser fanns det män som övervakade produktionen. Kvinnor fick alltid sämre positioner än männen och lägre betalt. När de gifte sig så förväntades det också att de skulle sluta jobba, på visa ställen så tvingades de till och med att säga upp sig. Men trots detta så hade många kvinnor fått det bättre än tidigare och till skillnad från tidigare så var de fria att bedriva handel, ta hand om sin egen ekonomi och så vidare.


Allt eftersom kvinnorna började göra sin intåg på arbetsmarknaden så började också höja sina röster på att få tillgång till högre utbildning och rösträtt. Flickor fick först möjlighet att utbilda sig och högre statliga tjänster blev då möjliga. I Sverige så infördes allmänna folkskolor för pojkar och flickor så tidigt som 1842. Kvinnor kunde nu bli bl.a. lärare. Det fanns inte längre några hållbara krav för att stänga ute kvinnorna enligt Vammen.


England var det först landet i Europa där en kvinnorättsrörelse uppstod. Den vände sig till både gifta och ogifta kvinnor. Redan vid den franska revolutionen 1789 så hade budskapet om frihet och jämlikhet spidit sig i Europa. Men i början så vart det en kraftig debatt enligt Vammen om rösträtten skulle gälla för alla kvinnor eller bara för alla ogifta kvinnor. Man var också rädd för att rösträtten skulle förändra kvinnorna så att de vart mer ”maskulina”. Men kvinnorna gav sig inte utan försökte på alla sätt få sina röster hörde. Till och med med hjälp av våld, kvinnogrupper i England utförde enligt Vammen mordbränder, vandalisering och olika sabotage. Till slut fick de rösträtt. I Sverige skedde detta 1919.

1900-talet

I Sverige så tog kvinnorna plats på allvar i politiken först 1921 då valet skedde men bara 5 kvinnor kom in i riksdagen, vilket kanske inte är imponerande. Första och andra världskriget gjorde att när männen fick ut i krig så fick kvinnorna ta männens plats i många nya områden. Kvinnor fick arbete inom bl.a. krigsindustrin, transportsektorn m.m Kvinnorna kunde nu bära en mer ledig klädsel och allt eftersom deras löner ökade så blev de en viktig marknad för företagen.


Allt eftersom ekonomin växte sig starkare både före och efter andra världskriget desto mer makt fick kvinnorna. De lyckades tack vare sin utbildning ta allt fler tjänster inom den privata och tjänstesektorn.

Men samtidigt som det bara gick bättre och bättre för samhället så började det att föddas mindre barn. För att få bukt med detta problem på 1950 och 60-talet så började staten att ge en massa hjälp till de som gifte sig och till de som skaffa barn. Barnbidraget infördes, gratis barnvård, bostadsbidrag till familjer osv är bara några av de saker som finns kvar än idag.


Enligt Hirdman så gifte sig betydligt fler människor och det föddes massivt med barn. Kvinnorna var ofta de som stannade hemma, vilket ledde till att samhället gick bakåt. Men 1970 så började utveckling gå åt rätt håll igen. Allt fler kvinnor fick arbete och kvinnorna fick också större utrymme i politiken. Plötsligt var det självklart att både mamma och pappa skulle arbeta och kvinnans rätt till lönearbete slogs fast. Familjen började att uppfattas som en gammal modig institution och tack vare p-piller och fri abort kunde paren leva rätt sexuellt utan risken att få barn.

1972 lyftes jämställdhetsfrågor fram av dåvarande statsminister Olof Palme som en väldigt viktigt allmänpolitisk fråga enligt Åkerblom. Jämlikhet handlar inte bara om politik, utan också om ekonomi, sociala frågor osv. [

2000-talet

Idag lever vi iallafall i västvärlden under rätt jämlika förhållanden och förändringarna fortsätter att ske än idag. Äktenskap betraktas idag mer som en privatangelägenhet och livslånga äktenskap har i stort sett spelat ut sin tidigare roll. I Sverige är ungefär hälften av alla i riksdagen idag kvinnor enligt Åkerblom. I västvärlden så råder det idag en sorts formell jämlikhet. Kvinnor får utbilda sig till samma sker, de har rösträtt och behandlas lika inför lagen I Sverige så är över hälften av alla studenter kvinnor. Det finns dock delar av världen där kvinnor fortfarande anses vara mindre värda och där deras plats fortfarande är i hemmet.

Det ser självklart olika ut beroende på vart i världen man tittar. Sverige har kommit ganska långt i denna utveckling. Men i de flesta av världens länder finns det stora skillnader mellen män och kvinnor. I vissa länder har religionen ett väldigt stort inflytande och inom religioner så som islam och judendom så kan man tydligt se skillnader mellan män och kvinnor. Självklart finns det skillnader även i länder som Sverige. Kvinnomisshandel är fortfarande vanligt, det finns inte lika många kvinnliga chefer som män och kvinnor har generellt sett lägre lön, men om man jämför med resten av världen så ligger vi långt före.Vidare diskussion

Vad tyckte du om kvinnornas historia ? Spännande / tråkig?

Lärde du dig något nytt och isåfall vad?


Käll och litteraturförteckning

Tryckta källor

Göransson, Antia m.flera. Kvinno-Historia

Sara Arrenius, En riktig kvinna – Om biologism och könsskillnad,

Åkerblom, Annika m.flera. När kvinnor fick rättigheter

Alan Unterman, The Jews

Muntzing, Arne, Varför är vi olika?,

Nicholson, John. Kvinnor och män

Lindqvist, Herman. Historien om Sverige


624 visningar

Comments


bottom of page