top of page

Den industirella revolutionen

Här kommer en text som handlar om den industriella revolutionen. Så om du vill veta mer om varför den industriella revolutionen startade just i England, då har du kommit rätt.De två största förändringarna i historien har varit den neolitiska revolutionen, dvs. då människor övergick från jägarsamhälle till jordbrukssamhälle och den industriella revolutionen dvs. då vi övergick från jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle.


Orsaker bakom den industriella revolutionen

Det har länge diskuterats varför den industriella revolutionen började i England. Eftersom det finns många olika förklaringar så har forskare och historier länge debatterat vilken förklaring som har haft störst betydelse och om den industriella revolutionen hade inträffat överhuvudtaget om inte England hade funnits. Eftersom det finns massor med olika förklaringar så kommer jag att nämna de som jag tycker är 4 av de viktigaste och hur de olika författarna ser på dom. Men det är viktigt att pointera att samtliga författare är eniga om att det krävs en kombination av dessa faktorer.


1. Geografi/Naturtillgångar - England har en väldigt unik position i världen hävdar Gröndal. Större delen av Englands befolkningen har väldigt nära till vatten, eftersom England är en ö med många floder och kanaler. Detta bidrar till en bra kommunikation och till en ökad handel. Dessutom så finns järn och kolfyndigheter nära varandra, vilket krävdes för de första industriera. Det är svårt att hitta liknande förutsättningar någon annanstans i världen. McKay tycker att Englands geografi är av stor betydelse. Det var mycket billigare att frakta varor över havet än på land. Detta bidrog till att bönderna i England fick en bättre ekonomi och efterfrågan på industrivaror ökade.

2. Förbättrat Jordbruk - Jordbruket förändrades i början av 1700-talet. Nya grödor kom från Amerika, man började använda sig av gödsel och gödning osv. Dessutom jagade adelsmännen bort bönderna från sin mark, och skapade stor jordbruk vilket ledde till en ökad produktion enligt Gröndal. Småbönderna fick mindre och mindre jord att leva på och till slut så gick det inte längre. De sålde därför sin jord och flyttade in i städerna i hopp om att hitta arbete. När industrialiseringen började var det dessa ”bönder” som fick jobb i fabrikerna. Ponting hävdar däremot att jordbruket inte förbättrades så mycket och att Englands skördar inte var bättre än andra länder i nord-västra Europa. Jordbrukets produktion hängde inte med den ökade befolkningen, vilket i sin tur ledde till minskade löner och en minskad efterfrågan på industri produkter. Därför spelar inte jordbrukets förbättringar så stor roll enligt Ponting McKay däremot hävdar att England ökade sin jordbruksproduktion från 1700 till år 1800 med 300 procent och att detta har haft en stor betydelse för den industriella revolutionen. Detta strider helt med Pontings argument.


3. Pengar som kunde investeras - ett överskott från den koloniala handeln - Gröndal hävdar att den koloniala handeln kan ha spelat roll till varför den industriella revolutionen ägde rum i England? England var dominerande på haven och tack vare bland annat triangelhandeln fick man stora rikedomar. Dessa vinster kunde sedan investeras i jordbruk, ny teknik, fabriker osv. Som i sin tur bidrog till en ökad handel och en ökad efterfrågan på industri produkter. Ponting är av samma mening och menar också att den koloniala handeln gjorde det möjligt för England att få stor tillgång på råvaror som behövdes till de tidiga industrierna. McKay anser också att den koloniala handeln har haft en stor roll och att den givit England välbehövliga resurser.


4. Tekniska och vetenskapliga framsteg - England gjorde mellan år 1700 och 1830 en rad tekniska framsteg. Man mekaniserade först textilproduktionen, den första uppfinningen som förändrade arbetarnas liv var den flygande skytteln, den kom redan år 1733. Men den uppfinning som skulle slå igenom stort var Spinning Jenny som gjorde så att arbetarna kunde spinna 4-8 gånger med garn än tidigare. Mer och mer så flyttades produktionen till så kallade fabriker. Mycket långsamt började den utveckling som vi ser än idag, nämligen att maskiner ersätter människor. Man fick också en ökad järnproduktionen tack vare James Watts ångmaskin, denna maskin blev sedan utvecklad till den första ångmotorn som kom att användas ångfartyg och seanre lokomotiv. Störst betydelse fick därför den nya användningen av stenkol istället för träkol, som gjorde att man kunde få en ännu större produktion än tidigare. Kol skulle få en enorm betydelse för Europas industri enligt Ponting.Det finns en rad andra orsaker också bakom den industriella revolutionen. En öppen marknad, Specialiseringen av hantverk, lagar och regler som gynnade kapitalismen osv.


Följder av den industriella revolutionen


Under mitten av 1700-talet så arbetade de flesta människor med jordbruk på ett eller annat sätt enligt Ponting. Ponting hävdar att hela världen skulle förändras drastiskt de senaste 250 åren. Människor skulle lämna jordbruket för att börja arbeta i industrier, befolkningen skulle öka lavinartat, tekniken och vetenskapen skulle göra enorma framsteg och våra konsumtionsvanor ändras drastiskt.


McKay hävdar att den industriella revolutionen har förändrat inte bara våra arbetsmönster utan också , den sociala strukturen, balansen mellan militär och politisk makt och bidragit till Europas kolonisering och erövring av icke Europeiska länder. Enligt McKay börjar den industriella revolutionen på 1780- talet i England. McKay stödjer denna teori genom att pointera att det dröjde en lång tid innan industrialiseringen tog fart och fick ett genombrott. Medan Ponting hävdar att den börjar hela 30 år tidigare.


Vilka följder fick då industrialiseringen för arbetarna i England?

De som arbetade i fabrikerna hade ofta väldigt låga löner som knappt gick att leva på. Folk bodde väldigt trångt och man slogs om arbete för att kunna försörja sig. Man hade väldigt långa arbetsdagar och barnen fick hjälpa till så gått de kunde i fabrikerna trots det farliga och smutsiga arbete. Fabrikerna var också början på den miljöförstöring som pågår än idag.


Att den industriella revolutionen har varit en av de betydelsefullaste förändringarna i världshistorien råder det ingen tvekan om. Men varför den skedde just i England och om den hade kunnat inträffa någon annanstans får vi kanske aldrig reda på.


Vidare diskussion

Tror du att den industriella revolutionen hade kommit även om den inte inträffat i England så som den nu gjorde? Varför / Varför inte?

Käll och litteraturförteckning

Tryckta källor

John P. McKay, A history of world societies 2009

Clive Ponting, World History 2001


Om du istället vill lyssna på mig, istället för att läsa så rekommenderar jag denna:


463 visningar

Comments


bottom of page