top of page

Olika ökentyper

Hej där! Här kommer en liten text som handlar om öknar och dess olika variationer.Vilka olika typer av öknar finns det?


Det finns två huvudtyper av öknar, torröknar som belägna i tropiska och subtropiska områden och köldöknar som är belägna i kalla områden. Gemensamt för båda är ett så ogynnsamt klimat att växtlighet nästan helt saknas. Gränsen mellan öken och stäpp är dock svår att dra, därför låter man nederbördsmängden vara den avgörande faktorn. Om ett område har mindre årsnederbörd än 200-250 milliliter och mycket hög avdunstning brukar kallas det öken. Öknens terrängformer skapas framförallt av vindens erosion och avlagring, men även solsprängning är en avgörande faktor. Detta beror på att skillnaden mellan dag- och nattemperatur kan överstiga hela 40º C.


Det går också att dela in öknarna i vändkretsöken, som uppstår pga. Det varma klimatet kring ekvatorn. Ett exempel på en sådan öken är Sahara öken. Vi har också regnskuggeöknen, som uppstår på baksidan av stora bergskedjor. All nederbörd kommer före och på själva bergskedjan. Det blir inget kvar till den andra sidan. Ett exempel på en sådan öken är Gobiöknen, som ligger bakom Himalaya. Sist så har vi västsidesöken, som beror på vindriktningarna, och särskilt västvindsbältet. En sådan öken är Namibia öknen. [1]

I varma öknar uppstår olika landskapstyper beroende på var de ligger och de naturkrafter som formar dem. Vi har bland annat klippöken som är högslätter eller platåer där vinderosionen har blåst bort material och lämnat en yta bestående av berggrund med eller utan lösa stenar och block. Vi har också grusöken, dvs. slätter eller dalbottnar som täcks av steniga eller grusiga ytor. Från dessa har finjord och sand avlägsnats med hjälp av antingen vind eller vatten. Stenarna kan vara tätt packade till en jämn och lättframkomlig yta eller bilda en glesare och mer ojämn beläggning. När stenarna och gruset brutits ned till så små bitar att vinden förmår gripa tag i dem och förflytta dem, uppstår en s.k. sandöken. De flesta sandöknar tror man dock ha kommit till på andra sätt bland annat genom tillförsel av material från sandstränder, torrlagda sjö- och havsbottnar eller från kringliggande områden. Klippöken och grusöken är de vanligaste ökentyperna medan sandöken däremot endast omfattar en mindre del av det totala ökenområdet. Arabiska öknen till exempel som är det absolut sandrikaste, täcks bara till en tredjedel av sanddyner.[2]Mina källor

[1] Föreläsning om klimat och väder 2013-10-08 på Högskolan Dalarna [2] http://www-vaxten.slu.se/ekologi/okentyper.htm

4 943 visningar

1 Comment


Guest
Dec 08, 2023

Väldigt bra hjälpte mig mycket :)

Like
bottom of page