top of page

Sigmund Freud och hans syn på olika saker

Hej där! Här kommer en liten text som handlar om Sigmund Freud och hans idéer. Så vill du veta mer om Freud, hans psykoanalys osv. då har du kommit rätt.Introduktion

Sigmund Freud har haft en betydelsefull roll i den västerländska kulturen under 1900-talet, den moderna synen på människan och pyskoterapi . Även om många av hans teorier övergavs i stor utsträckning under 1900-talets sista decennier så har hans lära ännu anhängare inom flera akademiska och kulturskapande fält. Dessa kallas freudianer.

Sigmund Freud anses vara psykoanalysens fader och hans idéer har påverkat så gott som alla delar av samhället på ett eller annat sätt. Freud är starkt förknippad med psykoanalysen som han utvecklade. Denna gren av psykologin har dock utvecklats vidare efter grundarens död och Freud själv utvecklade sina teorier både om religionen och psykoanalysen i sig under hela sitt verksamma liv.


Sigmund Freud föddes år. 1856. Han var äldst av totalt åtta syskon. Hans familj flyttade till Wien, då Freud bara var tre år eftersom Freuds pappa som var jude, hade hamnat i ekonomiska svårigheter. När Freud växte upp, så bestämde han sig för att studera medicin. Som underläkare valde han sedan fokusera på just neurologi.


Egentligen så hade Freud tänkt sig en rent vetenskaplig bana men valde att specialisera sig inom just neurologi för att kunna öppna en egen privat praktik. På så sätt hoppades han bade kunna försörja sig samt fortsätta forska, utan att behöva tigga pengar.

Först så forskade Freud inom zoologi (djurlära). Freud blev senare mycket intresserad av just kokainets effekter på djur och sedan på människor. Han började att rekommendera det som behandling vid ett flertal olika sjukdomstillstånd. År. 1885 tilldelades han titeln "Privatdozent", framför allt för sina skrifter om just kokain och dess effecter.

Freud fick i slutet av 1800-talet ett stipendium som gjorde att han kunde resa till Paris och börja arbeta på ett sinnesjukhus. Där fick den unge Freud följa professor Jean Martin CarChots. Carchots specialitet var att hypnos, som han framförallt använde för att försöka bota s.k. hysteriska kvinnor.

I slutet av 1800-talet var hysteri en mycket vanlig diagnos, särskilt bland kvinnor. Hysterikan led av en rad mer eller mindre dramatiska symptom som det inte gick att finna några fysiologiska orsaker till. När Freud reste tillbaka till Wien så övergav han forskningen helt och öppnade istället sin egen privatklinik. Huvuddelen av hans patienter led av hysteri och han försökte hjälpa dem med olika metoder, bland annay hyptnos. Freud fick inte de resultat han hade förväntat sig. Det som gav bäst resultat var att patienten enbart fick prata av sig. Metoden kallade han för fri association. Det är framförallt denna metod som modern psykologi bygger på än idag. Freuds förmåga att övertyga gjorde att han kunde skapa en stor psykoanalytisk skolbildning som spred sig snabbt över världen. Han fick många efterföljare som mer eller mindre ortodoxt utvecklade hans teorier. Bland annat Carl Jung, Alfred Adler, och Daniel Stern.


Freuds tankar och ideer


Freud delar in människans uppväxt i olika faser, den orala, anala, falliska. Den oidipala fasen är väldigt viktig för religionskopplingen. Denna fas utgörs av att ett barn börjar se sin förälder av det motsatta könet som ett sexualobjekt som barnet börjar lusta efter. Detta ger barnet starka skuldkänslor som resultatet av hatkänslorna mot föräldern av samma kön som uppstår när denna börjar betraktas som en rival. Detta leder i sin tur till ångest som kan ligga kvar i det undermedvetna.Utöver det undermedvetna har människan också ytterligare två sfärer av medvetandet, det medvetna och det förmedvetna. Dessa är kopplade till vad som kallas Jaget, Överjaget och Detet som står i ständig kamp mot varandra. Simplifierat har jaget en samordnande funktion, överjaget är samvetet och detet är drifterna.


Drifter är ett centralt tema inom Freuds psykologi. Sexualdriftern formar och styr stora delar av människans utveckling och liv, men senare utvecklade han tankar om ytterligare en viktik drift. Enligt honom är människans överordnande drift vad han kallar dödsdriften eller Thanatos. Vad denna innebär är att människan öskar uppnå en nivå av ickeexistens alltså att dö. Men likt andra drifter finns här en ambivalens i det att människan också är väldigt rädd för döden.

Vad är religion enligt Freud? I grunden är det en försvarsmekanism som människan utvecklar i mötet med en värld där man inte längre står under sina föräldrars beskydd.


Freud såg likheter mellan ritualistisk utövande inom religioner och tvångsneuroser och kom till slutsatsen att den känsla som uppstod när utövandet av vissa mönster uteblev var slående lika. Både hos den religiöse och hos den neurotiska personen uppstår känslor av ångest och skuld. Även i själva utövandet finns likheter, som till exempel oro att handlingen ska avbrytas och fixeringen vid detaljer. Freud menade att dessa typer av handlingar, både neuroser och religiöst utövande var omedvetet menat att sydda sig från straff som konsekvens när man ger vika för diverse frestelser. Det religiösa utövandet är ett utryck för nedtryckta impulser som manifesterar sig just genom bland annat religion.


Freud utvecklade senar sina idéer om religion. Han tyckte sig se psykologiska förklaringar i mer ”primitiva” religiösa utövanden, mer specifikt i totemkonceptet. En totem som ansågs vara ren och helig såg han som en parallell med tabun mot incest. Samtidigt som det finns ett starkt förbud mot att desakrera det heliga totemet finns det också ett omedvetet begär att bryta mot förbudet. De som bryter mot tabut blir orena och måste straffas så att de inte lockar andra att göra samma sak. Detta var/är samma tänkande som finns angående incest, för på evolutionära grunder är incest inte önskvärt och beläggs med samma tabustatus som att skada eller döda totemobjekt.Genom att skydda totemobjektets helighet skyddar och förstärker man även symboliskt och omedvetet tabuseden. Att människor kopplar samma de två företeelserna beror på en neurotisk övertro på tankens möjlighet att påverka verkligheten. Neurotiker tror att om de utför vissa handlingar eller tankemönster så kommer dessa att påverka någonting som egentligen inte alls påverkas av handlingen. Detta kallas för tankens allsmäktighet. Handlingarna har dubbel funktion i det at de både syddar mot hemskheter och på samma gång fungerar som en sorts bot för skuldkänslor. Gud i senare religioner uppfyller samma funktion som totemobjektet, nämligen som substitut för fadersgestalten.

Kritik mot Freud

Vissa har kritiserad Freud för att vara ovetenskaplig. Andra bland annat Max Scharnberg har hävdat att Freud förfalskat en stor del av sin forskning och bara använt sig av resultat som passade hans teorier och antaganden.

Freud uppgav till exempel i en studie att han botat hela 18 patienter men det har hävdats de flesta patienter troligen var påhittade och de övriga inte blev botade. En annan kritik har riktat in sig på Freuds syn på kvinnor. Freud motsatte sig kvinnorörelsen och hans syn på kvinnors psykologi har kritiserats som kvinnofientlig.

Människor har också kritiserat Freud för at than missbrukat kokain. Han gav även kokain till sina patienter. Flera av Freuds och hans dotter Annas patienter begick självmord. Flera gånger skedde det i, eller i närheten av, Freuds bostad.


Vidare diskussion

Vad tycker du själv om Freud och hans teorier?


Källor

Studier i hysteri av Josef Breuer

Orientering i psykoanalysen

Sigmund Freud av Jeremy Thomas 2001

Beyond Freud av Erich Froom 2010

Geels & Wikström. 2006 Den religiösa människan.995 visningar

Comments


bottom of page