top of page

Olika grenar av judendom

I den här artikeln så kommer jag att berätta ganska in gående om de tre stora grenarna inom judendom. Jag kommer att berätta hur de kom till och hur de skiljer sig från varandra. Så om du vill veta mer om liberal, reform och orotdox judendom, då har du kommit rätt.

Judendomen är enligt både Wright och Rayner/Hooker framförallt det judiska folkets religiösa kultur som är flera tusen år gammal. De judiska lagarna, traditionerna, sederna och ritualerna har utvecklats under en väldigt lång tid. Både Rayner/Hooker och Unterman hävdar att judarna har en gemensam historia, gemensamma regler, en stark gemenskap och en gammal gemensam kultur.


Frigörelsen som började under tidigt 1800-tal har haft en väldigt stor påverkan på det judiska folket. Judarna fick nämligen ett val, antingen att anpassa sin religion till dagens samhälle och dess värderingar eller att bevara sin nuvarande religion men inte vara en del av det nya samhället. Wright hävdar att det var den ortodoxa judendomen som ville behålla den gamla judendomen och dess traditioner medan reform judarna var dem som ville anpassa religionen till det nya samhället.


Reform judendomen tillhör tillsammans med den liberala judendomen något som kallas för progressiv judendomen och de är för att kvinnor ska få samma rättigheter i det religiösa livet som männen. Detta varierar enligt Wright inom den ortodoxa judendomen.


Judendomen har under de senaste årtiondena blivit hårt anklagad av många för att vara en kvinnoförtryckande religion. Detta gäller speciellt Haredim som består av ultra ortodoxa judar. Haredim är en grupp av judar som motsäger sig alla moderna saker så som datorer, bilar osv. De har alltid på sig svarta kläder eftersom de hade judarna i Östeuropa för länge sen när Haredim skapades, runt år 1850. Israel Shahak som är en stor kritiker av Haredim hävdar att de är emot kvinnors utbildning.


Uppkomsten av liberal judendom

Reform judendomen som den också kallas föddes på 1700-talet i Europa. Den uppkom i protest mot den traditionella judendomen som vägrade förändra sig. Enligt Unterman så ville en del judar bli en del av det moderna samhälle, få en bättre utbildning osv. och de kunde de inte göra utan att lämna det gamla synsättet.


De var tvungna att anpassa sig till ett nytt samhälle med nya ideal. Moses Mendelssohn påbörjade denna assimilations process med att översätta den judiska bibeln till tyska, denna process fortsatte sedan med Israel Jacobson, Abraham Geiger, Samuel Holdheim osv.


Reform judarna har inte bara en annan syn på utövandet av judendomen utan också en annan syn på auktoritet och undervisning. Enligt Unterman så har reform judarna förändrat hela det judiska sättet att leva och de judiska traditionerna allt ifrån sabbaten och omskärelse till vilka mat regler som bör gälla. De liberala judarna anser precis som reform judarna och de ortodoxa att judarna måste skydda sitt gemensamma religiösa arv. Därför brukar judendomen ses av många som en gammal bakåtsträvande religion.


Detta försöker bland annat liberalerna Rayner/Hooker motbevisa i sin bok och hävdar att judendomen är en levande tro som ständigt förändras. Davidman hävdar att den första reform synagogan grundades 1810. Unterman hävdar att 1902 så bytte man namn från reform till liberal judendomen. Sedan den dagen har den liberala judendomen vuxit kraftig och man räknar med att det finns över 800 liberala synagogor bara i Usa.


Dagens liberala judar

Rayner/Hooker som båda är förespråkare för den liberala judendomen hävdar att liberal judendom är precis vad man själv vill att de ska vara. Det handlar helt enkelt om att försöka leva sitt liv i enlighet med guds vilja. Den liberala judendomen skulle kunna ses som en modernare variant av den gamla judendomen. Enligt Rayner/Hooker så är de liberala judarna till skillnad från de ortodoxa mer rationella.

Rayner/Hooker hävdar att de ortodoxa judarna följer den judiska bibeln ordagrant och att eftersom vi idag vet att bibeln är skriven av flera olika författare så är det ganska troligt att de missuppfattade eller misstolkade det gud sade till dem] Därför måste vi använda oss av vårt förnuft när vi tolkar dessa texter och anpassa dess budskap till modern tid. Vi måste enligt Rayner/Hooker själva avgöra vad vi kan tro på och inte.


Uppkomsten av ortodox judendom

Heilman hävdar att den ortodoxa judendomen kom till för cirka 200 år sedan. Den uppkom som ett svar på den industriella revolutionen som skapade en mängd stora förändringar i samhället. Denna process burkar historiker kalla för frigörelsen.


Ett nytt judisk samhälle skapades och judarna kunde inte längre leva isolerade utan vart tvungna att offra en del av den judiska traditionen för att bli en del av det nya samhället dvs. ”Assimileras.”


I kontrast till detta nya judiska samhälle så uppkom den ortodoxa judendomen. De var helt enkelt judar som inte ville bli en del av det nya samhället, som ville ha kvar de gamla värderingarna och det gamla sättet att leva. Heilman menar att dessa judar inte ville se en förändring av deras gamla judiska kultur utan de försökte istället att till varje pris skydda den judiska identiteten och det traditionella utövandet.


Den ortodoxa judendomen har t.o.m. angripit den liberala och den konservativa judendomen eftersom de hävdar att Torah förbjuder förändring. Unterman hävdar att inom den ortodoxa judendomen så råder det en stor variation när det gäller värderingar, normer, lagar osv. Unterman hävdar att detta beror på att alla som inte vill se en förändring av judendomen och dess traditioner anses vara ortodoxa.

Enligt Davidman så skapades den moderna ortodoxa judendomen omkring 1850-talet av en man vid namn Rabbi Samson Raphael Hirsch. Moderna ortodoxa judar skiljer sig faktiskt ganska mycket från de ultraortodoxa judarna som ibland också kallas Haredim. De har nämligen ännu mer radikala åsikter än de ortodoxa. De hävdar bland annat att en av guds lagar är att hata alla icke judar. Alla som inte är judar anses av Haredim vara mindre värda. Oss vs. de andra är enligt Hillman något som ofta diskuteras i skolorna då man pratar illa om bland annat Usa och andra länder i väst världen. Enligt Heilman så tillåter Haredim detta eftersom de anser att bara Israel är heligt.


Dagens ortodoxa judar

De ortodoxa judarna är en liten majoritet av all judar. I Usa är de till exempel bara 9 procent. Dagens ortodoxa judar också kallade modern ortodox judendom är mer öppen för förändring. De tar inte lika hård på klädselreglerna, de låter judarna studera vid universitet och de är mer flexibla i sitt tolkande av religiösa skrifter och texter.


Dagens ultraortodoxa judar å andra sidan har lyckats isolera sig själva från omvärlden och dess föränderliga kultur. De ultra ortodoxa judarna hävdar att de är försvararna av den gamla judiska tron. De hävdar också att förändring är något negativt och att de måste försvara den judiska tron mot det moderna sekulariserade samhället för att judendomen och den judiska livsstilen ska överleva. Heilman hävdar att många av de ortodoxa judarna ser dagens sekulära Israel som en synd, ett hån mot gud och enligt dem är bara en tidsfråga innan Israel går under.


De tre största hoten mot Haredim är om man frågar dem själva obetänksamhet, materialism och sex. Enligt haredim så ska sex inte ses som njutning, utan som en religiös obligation. Sex får nämligen människor att bete sig som djur och därför behövs religion för att kontrollera detta oheliga beteende.


Att vara en del av den ultraortodoxa judendomen är som att tillhöra och vara en del av en familj hävdar Heilman. Man har mer än en gemensam kultur och en religion, man tillhör en gemenskap som tätt sitter ihop. Lynn Davidman hävdar att detta gäller även för den ortodoxa judendomen som helhet. Många attraheras nämligen av denna starka gemenskap som är vanligt förekommande inom den ortodoxa judendomen. Solomin hävdar att de starkt ortodoxa judarna har blivit mer fanatiska se senaste 50 åren. Detta tror Solomin beror mycket på förintelsen. En av de som Solomin intervjuar så som heter Necha hävdar att hemma hos henne fanns varken radio, tv eller sekulära tidningar när hon växte upp. Hon beskriver sin ortodoxa pappa som patriarkalisk eftersom han tyckte att hustruns plikt är att sköta hushållet och barnens uppfostran medan männen ska vara aktiva och delta i det religiösa livet.

Solomin hävdar att de ortodoxa blir bara mer och mer strikta. Detta hävdar de ortodoxa judarna själva beror på att moralen överlag har försämrats i det sekulära samhället.


Vidare diskussion

Vad tycker du om de olika judiska inriktingarna? Vilken gillade du bäst? Varför?Källor

S.O seriens bok Religion av Ingrid Berlin och Börje Ring

Judendom av Knut A . Jacobsson

Religion och sammanhang av Börje Ring

Jean Holm och John Bowker, Women in religion

John D. Rayner och Bernard Hooker, Judaism for today Alan Unterman, The Jews Israel Shahak, Jewish Fundamentalism in Israel Lynn Davidman, Traditions in a rootless world Samuel Heilman, Defenders of the faith Nina Solomin, Ok, amen723 visningar

Comments


bottom of page