top of page

Mänskliga rättigheter


Mänskliga rättigheter avser de inneboende rättigheterna och friheterna som garanteras varje person, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, färg, kön, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, egendom, födelse eller annan status . Dessa rättigheter anses vara universella, beroende av varandra och odelbara.


De mänskliga rättigheternas historia: De första - Kyros den stores cylinder i Babylon

Innehåller bl.a. rätten till liv & egendom, tankefrihet, religionsfrihet och rätt att bosätta sig var man vill. De mänskliga rättigheterna i Europa har sitt ursprung framförallt från den engelska Magna Carta från år. 1215. Även i Sverige finns det tidiga exempel på mänskliga rättigheter, till exempelvis Magnus Ladulås och de lagar/regler som han införde. Bl.a. rätten att inte bli misshandlad, våldtagen eller mördad oavsett vilken position i samhället du hade.


Frankrike - Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter.

Kom år. 1789. Alla är födda fria och jämlika! Alla har rätt till demokrati (rösträtt) Alla har rätt till yttrandefrihet. Alla har rätt att äga saker. Alla har rätt till ett försvar osv. Dock var dessa rättigheter enbart för män!


Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som antogs av FN:s generalförsamling 1948, fastställer ramarna för mänskliga rättigheter och beskriver 30 artiklar som beskriver de rättigheter och friheter som varje person har rätt till. Några av de mest grundläggande rättigheterna och friheterna inkluderar rätten till liv och frihet, frihet från tortyr och slaveri, yttrandefrihet och religionsfrihet, rätten till arbete och utbildning och rätten att delta i regeringen.


En av de grundläggande principerna för mänskliga rättigheter är att de gäller alla människor, oavsett deras förutsättningar eller bakgrund. Det betyder att alla, inklusive marginaliserade grupper som flyktingar, kvinnor och minoriteter, har rätt till samma rättigheter och skydd.


Men trots det utbredda erkännandet av mänskliga rättigheter upplever många människor runt om i världen fortfarande kränkningar av sina rättigheter dagligen. Under världskonferensen i Wien som skedde år. 1993 kom det fram att bland annat Kina och Pakistan menade att de mänskliga rättigheterna är varje stats angelägenhet, och att FN inte har rätt att kontrollera att staterna efterlever dem. Detta inkluderar polisbrutalitet, diskriminering och begränsningar av yttrande- och mötesfriheten. I många länder står människorättsaktivister och journalister som arbetar för att avslöja och ta itu med dessa kränkningar inför betydande risker, inklusive fängelse, våld och förföljelse.


FN har idag en särskild avdelning och ett särskild råd, som jobbar enbart med de mänskliga rättigheterna. Det heter: FN:s råd för mänskliga rättigheter, och är ett underorgan till FN:s generalförsamling. Varje år granskas 48 länder. Detta innebär att varje land granskas en gång, vart fjärde år eftersom det finns över 200 länder i världen. I EU har de mänskliga rättigheter en central plats pga. Den s.k. Europakonventionen. Länder som vill söka medlemskap i EU måste möta de krav på respekt för grundläggande mänskliga rättigheter, som EU har. Vikten av att skydda och främja mänskliga rättigheter kan inte överskattas. Mänskliga rättigheter utgör grunden för ett rättvist och rättvist samhälle, och de ger individer de nödvändiga verktygen för att leva med värdighet och säkerhet. Dessutom är skyddet av mänskliga rättigheter avgörande för fred och stabilitet, såväl som för hållbar ekonomisk utveckling.


Sammanfattningsvis är mänskliga rättigheter väsentliga för individers välbefinnande och för stabiliteten i samhället som helhet. Trots pågående utmaningar och kränkningar är det avgörande att vi fortsätter att arbeta för att främja och skydda mänskliga rättigheter både nationellt och internationellt. Genom att göra det kan vi bidra till att skapa en värld där varje person kan njuta av alla de rättigheter och friheter som de har rätt till.


Källor:

•SO-Seriens bok samhällskunskap av Elisabeth Ivansson och Mattias Tordai

•Lethal Injections: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) - https://www.youtube.com/watch?v=0lTczPEG8iI&list=WL&index=4

•China & Uighurs: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) - https://www.youtube.com/watch?v=17oCQakzIl8&list=WL&index=4

•Death Penalty: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) - https://www.youtube.com/watch?v=Kye2oX-b39E&list=WL&index=30

•Student becomes 'enemy' of China after protesting human rights violations | 60 Minutes Australia - https://www.youtube.com/watch?v=OyLO9-riykU&list=WL&index=23

•LGBT Discrimination: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) - https://www.youtube.com/watch?v=5d667Bb_iYA&list=WL&index=80

•Utrikesbyrån: Putins mardröm

•Utrikesbyrån: Diktatordarlings

3 visningar

Comments


bottom of page